IGD-hdr

Ze is absoluut volmaakt zoals ze is

December 11, 2015

Luister.
Luister naar de zachtheid van de regen en ontspan erin
zo lief, zo diep, zo volledig als je maar enigszins kan.

Je ware natuur heeft geen verfijning nodig.
Ze is absoluut volmaakt zoals ze is.

Je kan je zelfs haar geboorte niet herinneren
daar het nooit onderworpen is geweest
aan de door de mens gemaakte wetten van de tijd.

Maar de meesters, om het even welke meester van waarheid en wijsheid,
willen jou echt aanmoedigen om je te herinneren wat je waarlijk bent.

1 glimp.
Zelfs een enkele glimp hiervan
openbaart meer dan gelijk welke Schrift.

Hij neemt jou naar de diepe stilheid
waaruit alle activiteit en alle niet-activiteit naarboven rijzen.

Hij neemt jou naar de alles doordringende liefde
voorbij de verstrooiingen van het denken.

Velen zijn voor jou gekomen, je spiritiuele voorouders,
die op aarde gewandeld hebben in het weten van wat ze zijn.
Nu zijn er zo veel van jullie
dat een sprong in evolutie niet onrealistisch is.

Moge eeuwigdurende vrede op jou neerdalen terwijl je je herinnert,
voortdurend, oplettend en zeer liefdevol
wat jij bent en altijd zult zijn.

Shalom!
Vrede!
Ananda!

IG-hdr

Your True Nature has No Need for Refinement

December 11, 2015

Listen.
Listen to the softness of the rain and relax into it
as sweetly, as deeply, as completely as you possibly can.

Your true nature has no need for refinement.
It is absolutely perfect as it is.

You cannot even remember its birth
since it has never been subjected
to the human made laws of time.

But the masters, any master of truth and wisdom,
do encourage you to remember what you really are.

One glimpse.
Even one single glimpse of this
will reveal more than any Scripture can.

It takes you to the deep stillness
out of which all activity and all non-activity arise.

It takes you to the all-pervading love
beyond the distractions of the mind.

Many have come before you, your spiritual ancestors,
who have walked the earth knowing what they are.
Now there are so many of you,
a jump in evolution is not unrealistic.

May everlasting peace descend upon you as you remember
constantly, vigilantly and very lovingly
what you are and always will be.

Shalom! Peace! Ananda!

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting