IGD-hdr

Waar ook er gevoeligheid is

November 28, 2014

Een grote aanwezigheid wil zichzelf delen met jou.

Waar ook er gevoeligheid is, is er doorgeving.

Zeg aan je voeten, je knieen, je benen en je heiligbeen
om wortels te groeien tot diep in de buik van de aarde.

Suggereer aan je seksuele centrum en je zonnevlecht
om helemaal op hun gemak te zijn, zich uit te breiden in de ruimte
en op een aangename en natuurlijke manier springlevend te zijn.

Vraag nu aan je hart om tegelijk sterk en zacht te zijn,
gevoelig en alles omarmend.

Laat geen afstand tussen jouw hart en het kosmische hart.

Je keel, je derde oog, je kruin zijn aan het vibreren in eendracht.
Zij ontvangen een heldere uitzending van het intergalactische licht.
Laat het over jou stromen.

Wees je bewust dat jouw potentieel geactiveerd wordt.

Jouw potentieel voor goedheid, voor eenheid, voor liefde en mededogen
is buitengewoon.

Jouw aspiratie is vast en krachtig zoals het is.
Jij bent de oprijzing aan het bevorderen
van een zeer weldadige en harmonieuze werkelijkheid.

Doorheen jou als een kanaal en anker
kan ze manifesteren zodat iedereen er deel aan kan hebben.

Alles rondom jou is aan het trillen met potentieel en goddelijke schepping.

IG-hdr

Be Aware that Your Potential is Being Activated

November 28, 2014

A great presence wants to share itself with you.

Wherever there is sensitivity there is transmission.

Tell your feet, your knees, your legs and your sacrum
to grow roots deep down into the belly of the earth.

Suggest to your sexual center and your solar plexus to be completely at ease,
to extend into space and to be pleasantly and naturally alive.

Now, ask your heart to be strong and sweet at the same time,
to be sensitive and to be all embracing.

Let there be no distance between your heart and the cosmic heart.

Your throat, your third eye, your crown are vibrating in unison.
They are receiving a clear broadcast from the intergalactic light.
Let it wash over you.

Be aware that your potential is being activated.

Your potential for goodness, for oneness, for love and compassion
is extraordinary.

Your aspiration is vibrant and steady as it is.
You are facilitating the emergence of a very benevolent and harmonious reality.

Through you as a conduit and anchor it can manifest for all to partake in it.

Everything around you is resonating with potential and divine creation.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting