IGD-hdr

Iedereen op zijn eigen tempo

May 24, 2017

Terwijl je op aarde bent, is het nuttig om jezelf te beschouwen
als een schitterende dimensie en prachtig vertoon van licht – kosmisch licht.

Kan je nog herinneren dat dit licht in jou zeer sterk was
toen je hier geboren werd?
Het is nog steeds zeer sterk en het wil schijnen, meer en meer.

Door te mediteren voed je dit licht terwijl het jou naar je bestemming leidt.

Op een bepaald punt in je reis besef je dat jij dit licht in jou bent.
Altijd geweest bent, altijd zult zijn.

Met dit besef gaat grote vrede gepaard.

Als een lichtlichaam ben je doorheen de tijd aan het reizen,
doorheen de sterrenstelsels, doorheen onbeperkte ruimte.

Iedereen op zijn eigen tempo.
Op zoek naar de liefde die je reeds bent.

Blijf doorgaan.
Stop nooit of nooit.
En weet de hele tijd dat enkel het nu werkelijkheid is.

Zeer zachtjes, zeer, zeer zachtjes
duw je het denkende stuk van de denkgeest opzij.

Soms blijft het denkende stuk van de denkgeest steken in de sleur
en maakt het jou tot een gevangene van de illusie.

Daarom, in het bijzonder tijdens het mediteren – richt je naar het hart.

Het hart is je essentie.
Het is de werkelijkheid.
Het is de waarheid.

In deze onbestendige tijden van grote verandering zijn er vele lichtwezens,
vele engelen, vele bodhisattva’s, vele avatars die jou aan het ondersteunen zijn.

Zelfs de aarde zelf, moeder Gaia,
is aan het proberen om op een directe manier in je hart en in je ziel te spreken.

Overal zijn er sjamanen, zelfs op de meest afgelegen plekken op de planeet,
die dezelfde boodschap brengen.

Jij kan een verschil uitmaken.
Jij bent het verschil.

Je hart zingt reeds een andere melodie.
Een melodie van liefde, van delen, van sociale rechtvaardigheid voor iedereen.

Mogen alle wezens zich bewustworden van de nobele waarheid van wat ze zijn
en waar de wereld voor dient.

Moge jij gelukkig zijn, zeer gelukkig,
en moge je geluk bijdragen tot de kwalitiet van het leven van alle wezens.

Het moge zo zijn.
In diepe vrede en in zachte overgave.

Als bewustzijn is er geen sterven.
Er is enkel continuiteit.

*********************

Kathy en ik zijn binnenkort in Belgie. De regelmatige doorgevingen stoppen dan en keren terug op vrijdag 14 juli (ook rechtstreeks online om 17u Belgische tijd). Wel zal ik deze keer waarschijnlijk in staat zijn om de meditaties van onze workshops in Orval door te mailen. Van harte, frank.

IG-hdr

You are the Difference

May 24, 2017

While on earth it is useful to consider yourself
as a brilliant dimension and beautiful display of light – cosmic light.

Can you remember that this light in you
was very strong when you were born here?
It is still very strong and it wants to shine, more and more.

Through meditating you are feeding this light
as it is guiding you to your destiny.

At some point in your journey you are realizing that this light in you is you.
Always has been, always will be.

This realization comes with great peace.

As a light body, you are traveling through time,
through the galaxies, through unlimited space.

Everyone at their own pace.
In search of the love you already are.

Keep going.
Never ever stop.
Knowing all the time that only the now is reality.

Very gently, very, very gently push aside the thinking part of your mind.

Sometimes the thinking part of the mind gets stuck in a groove
and makes you a prisoner of illusion.

Therefore, especially in meditation, turn to the heart.

The heart is your essence.
It is reality.
It is truth.

In these precarious times of big change many light beings,
many angels, many bodhisattvas, may avatars are supporting you.

Even the earth herself, mother Gaia,
is trying to speak directly into your heart and into your soul.

Shamans everywhere, even in the most remote places on the planet
are delivering the same message.

You can make a difference.
You are the difference.

Your heart is already singing to a different tune.
A tune of love, of sharing, of social justice for all.

May all beings become aware of the noble truth of what they are
and what the world is for.

May you be happy, very happy, and may your happiness benefit the quality of life for all beings.

So be it.
In deep peace and sweet surrender.

As consciousness there is no dying.
There is only continuity.

logo-md

Reiki Home

An Unfolding Journey

Reiki Home is an alive, growing community inspired by the daily practice of Reiki. It brings Reikistas* together as an intentional, global community engaged in Reiki in Action. (*Reikistas is Spanish for people who study, practice, and receive Reiki.)

Contact Info

Pastoor De Swaeflaan 24
9990 Maldegem, Belgium

+32 (0)470 84 69 20
livinglightkathy@gmail.com

Legal Documentation

Terms and Conditions
Privacy Policy
Right to Be Forgotten

Copyright 2022-2025 © by Living Light Center and Frank Coppieters. All Rights Reserved.

Flywheel Hosting